Välkommen! Tervetuloa! Bonvenon!

måndag 19 juli 2010

Ekenäs BB-frågan till HFD

Högsta förvaltningsdomstolen
PB 180/Unionsgatan 16
00131 Helsingfors

Ändringssökande:
Juha Janhunen, hemkommun: Helsingfors
asiemajeure()yahoo.com

Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 10/045712


Det beslut som överklagandet gäller: § 245 Rättelseyrkanden som inlämnats på grund av styrelsens beslut 12.10.2009 om förlossningsverksamheten på Västra Nylands sjukhus samt ny behandling av ärendet som gäller förlossningsverksamheten på Västra Nylands sjukhus av den 7.12.2009 i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) styrelse. Enligt Helsingfors förvaltningsdomstol är beslutet lagligt varför förvaltningsdomstolens beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Ändring söks angående beslutet att lägga ned förlossningsverksamheten på Västra Nylands sjukhus fr.o.m. 1.6.2010 och det sätt på vilket rättelseyrkandena behandlats.

De ändringar som yrkas: HNS styrelse har förfarit lagstridigt då beslutet om nedläggning av förlossningsverksamheten vid Västra Nylands sjukhus fattats och beslutet bör därför upphävas. HNS bör återupprätta enheten Ekenäs BB på ett sådant sätt att det olagliga beslutets effekter reverseras i så hög grad som möjligt.

Jag ber HFD att behandla frågan på de grunder som jag framfört till förvaltninsdomstolen. Domstolen har underlåtit att göra en rättslig bedömning av lagligheten i beslutet utgående från grundlagens 122§ krav på förenliga områden i ljuset av grundlagsutskottets tolkning om grundrättigheternas företräde och utgående från europeiska språkstagans och ramkonventonens krav på respekt för minoritetens geografiska område och hänsyn till den svenskspråkiga befolkningens behov och önskemål. De berörda kommunernas och sjukvårdsområdets beslut att motsätta sig nedläggningen bör tillmätas betydelse för tolkningen av hur den kommunala självbestämmanderätten förverkligas i detta fall. Minoritetsspråksnämndens utlåtanden bör tillmätas den tyngd som nämndens uppgift förutsätter. Nämnden besitter sakkunskap i språkfrågan som beredande tjänstemän borde respektera.

Domstolen har utan en självsändig rättslig bedömning valt att upprepa vissa delar av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelses utlåtande i sitt beslut. Domstolen tillskriver således relevans till möjligheten att välja Borgå BB med heltäckande service på svenska. Att övriga förlossninsenheter inte erbjuder heltäckande service, dvs lagenlig språklig förlossningsvård, är ett erkänt faktum av HNS och därmed också känt för domstolen. Ändå tillmäter domstolen även relevans till att de som föder i HUCS får svensk service i lika grad som majoriteten av HNS svenskspråkiga och att Lojo satsar på språkutbildning. Det faktum att majoriteten inte får lagenlig service kan inte lagliggöra att de som hittills fått lagenlig språklig vård förlorar den. Språkkurser eller en utfästelse om att service på svenska utvecklas - dessutom helt utan konkretion t.ex. i höjda budgetanslag - kan inte lagliggöra en verklig och känd försämring av den svenska vården. Även om man utgår från att försämringen genomförs i god tro - vilket inte borde vara fallet då bl.a. HNS eget språkliga expertorgan uttalat sig klart om försämringen - är den inte laglig. HNS är skyldigt att påbevisa att en språklig försämring ej sker, inte bara påstå att den svenska vården utvecklas.

Enligt HNS förvaltningsstadga hör det till nämnden för sjukvårdsdistriktet att bereda ärenden som berör det egna området. I detta fall har berdningen av ärendet skötts centralt.

Det har framkommit att styrelsen fått rättelseyrkandena per post inför behandlingen av dem. Min argumentation om tjänstefel och brott mot god förvaltningssed genom lagstridig beredning av rättelseyrkandena gäller trots detta faktum. Styrelsen har genom berdningstextens formulering uppenbart avsiktligt missletts att rättelseyrkandena inte tillför något nytt i sak alternativt har beredningen oavsiktligt genom försummelse underlåtit att redovisa och bemöta nya fakta, ändamålsenlighets- och laglighetsargument som framkommit i yrkandena. Domstolen framför inga grunder för varför den anser det vara lagligt att inte behandla rättelseyrkandena fastän domstolen framför att de inte behövde behandlas då formellt ett nytt beslut fattades som beaktade yrkandena som framförts om själva beslutsproceduren. Övriga yrkanden eftersom de bara berörde beslutet i sak behövde alltså inte beaktas enligt domstolen. Detta kan inte vara en juridiskt korrekt tolkning. Samtidigt har domstolen lämnat nya besvär obeaktade på basen av att beslutet egentligen inte ändrats, vilket är felaktigt eftersom beslutet innehåller förändringar, om ock i praktiken obetydliga, även i sak.

Helsingfors den 1 juli 2010


Juha Janhunen

lördag 3 juli 2010

Intohimoa ja perhe-elämää esperantoksi

Ylen Aamu-TV haastatteli 30.6.2010 kaksi esperanton harrastajaa: Salla Lappalainen, uutuudesta innostunut ja Kalle Kniivilä, vanha konkari, kertovat intohimosta esperantoa kohtaan ja siitä, miten perhe-elämä esperantoksi sujuu. Kalle on naimisissa ruotsalaisen kanssa. He puhvuat keskenään esperantoa ja äidinkieltään, suomea ja ruotsia lastensa kanssa.

Katso artikkeli ja video Ylen sivulta:
Esperanto on kuin salaseura