Välkommen! Tervetuloa! Bonvenon!

tisdag 10 november 2009

BB-frågan behandlades inte - Synnytysosastoasiaa ei käsitelty

Planerna på att fatta beslut om nedläggningen av BB i Ekenäs på nytt idag den 10 november 2009 blev inte av. Ärendet drogs tillbaka från föredragningslistan.

Radio Vega: BB-frågan behandlades inte
Hufvudstadsbladet: VD:n strök ärendet om Ekenäs BB

Rättelseyrkanden lämnas alltså in som normalt. Detta bekräftas i ett finskspråkigt meddelande till oss som begärt protokollsutdrag (inkopierat nedan). Protokollsutdraget fick jag i början av veckan per post - och på svenska.

Tammisaaren synnytysosaston kohtalosta ei päätetty uudestaan HUS:in kokouksessa tänään 10. marraskuuta 2009. Asia vedettiin esityslistalta.

STT: Valitukset Tammisaaren synnytysoston sulkemisesta jäivät pöydälle

Oikaisuvaatimukset jätetään siis niin kuin aikasemmin on ilmoitettu. Sain tänään seruaavan viestin (suomeksi vaikka olin itse kirjoittanut ruotsiksi).
10.11.2009

Arvoisa vastaanottaja!

Olette tilannut pöytäkirjanotteen muutoksenhakuohjeineen HUS:n hallituksen päätöksestä 12.10.2009 § 177 ”Länsi-Uudenmaan sairaalan synnytystoiminta”.

Ilmoitan, että esittelijä poisti tänään pidetyn hallituksen kokouksen esityslistalta esityksen kahden oikaisuvaatimuksen käsittelystä koskien em. päätöstä.

Kuten päätöksen oikaisuvaatimusohjeissa sanotaan ”Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hallituksen 12.10.2009 kokouksen pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 6.11.2009. Oikaisuvaatimusaika umpeutuu 20.11.2009.

Ystävällisin terveisin

Ilkka Kauppinen
hallintojohtaja
Sain viikon alussa pyötäkirjaotteen ruotsiksi postitse.

fredag 6 november 2009

Styrelseprotokollet från BB-beslutet nu offentliggjort

Uppenbarligen har man äntligen fått protokollet från 12.10-mötet justerat och offentliggjort för jag fick följande meddelande från HNS idag:
"Inlämningstiden för rättelseyrkande går ut 20.11."

Och dessutom:
"Styrelsen behandlar två rättelseyrkanden vid sitt sammanträde 10.11.2009. Styrelsens föredragninglistan 10.11. har publicerats på HNS webbplats." På svenska kan man inte hitta någon föredragning för styrelsen - den finns antagligen inte - men här onsdagens HNS-styrelseföredragning

Ny behandling om Ekenäs BB innan alla rättelseyrkanden kommit in

Den 5 november gjorde Radio Vega det känt att HNS-styrelsen redan nu på tisdag, den 10 november tar upp BB-frågan på nytt. Harry Yltäväs, Vf-styrelsemedlem från Rasebog, och Jan-Erik Eklöfs, ordf. för minoritetsspråksnämnden, rättelseyrkanden förringas i beredningen och själva beslutet föreslås inte ändras. Här kommenterar Harry Yltävä på Radio Vega HNS-ledningens nya drag.

Lite erfarenheter och kommentarer för andra som är intresserade av att formellt påverka i BB-frågan:

- Det har fungerat bra att kontakta keskuskirjaamoSNABELhus.fi och faktiskt få ett svar (skrev på svenska och begärde svenskt protokollsutdrag, men fick svar på finska, yllätys, yllätys, man borde väl satsa på att bli cynisk, men jag blir ändå på något vis naivt förvånad när inte ens skriftlig kommunikation med den officiellaste av alla adresser fungerar på svenska, eller ens anses föranleda en ursäkt då den inte gör det).

- Följande svar fick jag onsdagen den 4 november: "Emme ole saaneet vielä 12.10. pöytäkirjaan kahden pöytäkirjantarkastajan nimeä, koska he ovat olleet matkoilla ulkomailla.
Toivomme, että saamme nimet lähipäivinä. Lähetämme sen jälkeen Teille otteet molemmilla kielillä. Asian valitusaika ei ole vielä alkanut."
Alltså de har ännu inte offentliggjort protokollet från den 12 november! Och därmed har inte de 14 dagarna för rättelseyrkande börjat löpa.

- Man måste skriva rättelseyrkande först (till HNS-styrelsen), det ska först behandlas i styrelsen och sedan efter det först kan man lämna besvär.

- Behandlingen nu på tisdag den 10 november råddar till läget för rättelseyrkande och besvär, tyvärr, allt skjuts framåt, för man borde ju lämna rättelseyrkande för det nya beslutet. Hoppas de får det protokollet snabbt justerat. Men förstås kan man ännu begära prtokollsutdrag från det första mötet och begära för det andra sedan efter tisdagen. Jag antar ändå - fast lite suddigt är rättsläget - att Harry Yltävä och Jan-Erik Eklöf (ordf. för minoritetsspråksnämnden), som båda lämnade in rättelseyrkande i förtid, redan kan gå vidare till förvaltningsdomstolen ifall inget ändrats trots att deras yrkanden redan varit i styrelsen. Eklöfs rättelseyrkande har publicerats här på bloggen tidigare.

- Rätt att lämna rättelseyrkande (och senare besvär) har kommunmedlem i HNS-medlemskommun (inte juridiska personer, t.ex. organisationer). Ett rättelseyrkande måste behandlas (HNS kan alltså inte strunta i att behandla dem, men kan förstås fatta precis samma beslut flera gånger).

tisdag 3 november 2009

Grundlagsutskottet om Karlebyfrågan

Grundlagsutskottets utlåtande 21/2009 rd med anledning av regeringens proposition med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen har väckt ett stort intresse särskilt bland svenskspråkiga.

Under rubriken Språkliga rättigheter konstaterar grundlagsutskottet bland annat följande:
Enligt 122 § i grundlagen gäller att när statens region- och lokalförvaltning organiseras ska en indelning i sinsemellan förenliga områden eftersträvas så att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens tillgång till tjänster på det egna språket tillgodoses på lika grunder. Också bestämmelserna i 17 § 2 och 3 mom. i grundlagen om vars och ens rätt att använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska eller samiska, hos myndigheter och det allmännas skyldighet att tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings samhälleliga behov enligt lika grunder är betydelsefulla.
[...]
Grundlagsutskottet understryker att de grundläggande språkliga rättigheterna måste vägas in redan när en områdesindelning och ändringar i den bereds. I samband med reformen av hela den statliga regionförvaltningen är det viktigt att göra en grundlig bedömning av hur olika tänkbara områdesindelningar tillgodoser den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningens faktiska möjligheter att få tjänster på sitt eget språk i enlighet med grundlagens krav. Så vitt utskottet vet har någon sådan utredning ännu inte gjorts. Det skulle ha varit korrekt att bedöma de språkliga konsekvenserna redan innan propositionen lämnades till riksdagen eller åtminstone under behandlingen i riksdagen. Det är i vilket fall som helst klart att områdesindelningen i statsrådets förordning längre fram måste bygga på en adekvat bedömning av beslutets språkliga konsekvenser. Det är nödvändigt att statsrådet skyndsamt tillsätter en expertarbetsgrupp för att klarlägga konsekvenserna av de ändringar i områdesindelningen som denna lagstiftning ger upphov till för de två befolkningsgruppernas faktiska möjligheter att få tillgång till de grundlagsfästa tjänsterna på lika grunder. Utskottet poängterar att statsrådet beslutsfattandet på denna punkt är laglighetsprövning som grundar sig på kraven i 122 § och 17 § i grundlagen. I ett administrativt perspektiv måste man då välja den områdesindelning som bäst tillgodoser de grundläggande språkliga rättigheterna.

Grundlagsutskottet talar också om en risken med att "den språkliga minoriteten blir en mycket liten grupp i periferin".
I princip är åtminstone det ett problem ur grundlagssynvinkel om det bara finns en enda tvåspråkig kommun inom en myndighets eller centrals verksamhetsområde. I ett sådant fall går det inte i praktiken att tillgodose den språkliga minoritetens faktiska möjligheter att få tillgång till tjänster på samma grunder som den språkliga majoriteten genom att inrätta till exempel serviceenheter för den språkliga minoriteten enligt 18 § i lagförslag 1 och 23 § i lagförslag 2.

Hela utlåtandet finns här.

Nu finns Skolspiran on avattu

Är du intresserad av små skolor och kampen för bevarande av de starkaste av dem i Kimitoöns kommun!? Fullmäktige har redan den 7.10.2009 fattade ett beslut om indragning av fyra skolor. Därefter har insamlingar av namn för initaitv förverkligats enligt kommunallagen och frågan kommer upp på nytt i fullmäktige.

Läs mera på Skolspiran!

Kiinnostaako työ pienten koulun säilymiseksi Kemiönsaaren kunnassa!? Valtuusto on jo 7.10.2009 päättänyt lakkauttaa neljä koulua. Nyt on toteuttu nimenkeräys kunnallislain mukaan ja asia tulee uuteen käsittelyyn.

Lue lisää Skolspiran-blogilla!